ประธานกรรมการ
อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการโดยตำแหน่ง
อธิบดีกรมปศุสัตว์
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อธิบดีกรมการค้าภายใน
กรรมการผู้แทน
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ กรรมการ อ.ส.ค.
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กรรมการ อ.ส.ค.
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.