ประธานกรรมการ

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายสรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-ว่าง-
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

กรรมการผู้แทน

-ว่าง-
กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ
นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมสรรพากร
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิทวัส ชัยปาณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
ทำการแทนผู้อำนวยการ

ปรับปรุงล่าสุด 1 ตุลาคม 2563