ประธานกรรมการ

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายสรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายวิชัย โภชนกิจ
อธิบดีกรมการค้าภายใน

กรรมการผู้แทน

นางสาวชวนชม กิจพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ
นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมสรรพากร
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิทวัส ชัยปาณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
ทำการแทนผู้อำนวยการ

ปรับปรุงล่าสุด 1 ธันวาคม 2562