นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
ทำการแทนผู้อำนวยการ
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์
รองผู้อำนวยการ
นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายสมพร ศรีเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายณรงค์ วงศ์เณร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
นายชัยณรงค์ เปาอินทร์
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
นายมาโนช มณีรัตน์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
นายพีระ ไชยรุตม์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
นายชวลิต ขาวปลอด
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้
นายเทอดไชย ระลึกมูล
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
นายบุญจันทร์ เจริญรัมย์
หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นายวินิจ วงศ์วโรฬาร
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวนงลักษณ์ ศรีนิล
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายธีระ เพลินสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
นายแดนณรงค์ ทองอันตัง
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง
นางสาวศิริพร วัฒนาเอี๊ยบพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา
นักวิชาการ 8 (ด้านกิจการโคนม)
นางสมใจ กรองไผ่กลาง
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
นางกัญญา ศรีฟ้า
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ
นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี
นักวิชาการ 8 (ด้านอุตสาหกรรม)

 

ปรับปรุงล่าสุด 23 มีนาคม 2563