นายสมพร ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : [email protected]
นายชัยณรงค์ เปาอินทร์
รองผู้อำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : [email protected]
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการ
นายเทอดไชย ระลึกมูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : [email protected]
นายพีระ ไชยรุตม์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : [email protected]
นางธิดารัตน์ มุ่งดี
นักวิชาการ 8
(ด้านอุตสาหกรรมนม)
Tel : 0-3690-9688
E-mail : [email protected]
นายสำเนาว์ พูกละออ
นักวิชาการ 8
(ด้านกิจการโคนม)
Tel : 0-3690-9688
E-mail : [email protected]
นางสาวศิริพร อังอดุลย์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
Tel : 0-3690-9728
E-mail : [email protected]
นางสุนันท์ ถาวรวงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : [email protected]
น.ส.วนิษฐา ตุ้มปี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
Tel : 0-3690-9688,0-2157-7044-8
E-mail : [email protected]
นางกัญญา ศรีฟ้า
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
Tel : 0-2157-7044-8
E-mail : [email protected]
นางสาวนงลักษณ์ ศรีนิล
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel : 0-3690-9685
E-mail : [email protected]
น.ส.หวานใจ ธรรมจิตรสกุล
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
Tel : 0-3690-9683,0-2157-7044-8
E-mail : [email protected]
นางสมใจ กรองไผ่กลาง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ
Tel : 0-3631-1608
E-mail : [email protected]
นายสมเกียรติ ช่างศรี
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
Tel : 0-3634-2087,0-2157-7044-8
E-mail : [email protected]
นายธีระ เพลินสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Tel : 0-3634-2053
E-mail : [email protected]
นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
Tel : 0-3634-1069
E-mail : [email protected]
นายชวลิต ขาวปลอด
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
Tel : 0-3634-1685
E-mail : [email protected]
นายสมชาติ อ้อนอุบล
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
Tel : 0-3690-9720
E-mail : [email protected]
นายอนุชิต สุกรินทร์
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้
Tel : 0-3262 -1628
E-mail : [email protected]
นายแดนณรงค์ ทองอันตัง
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Tel : 0-4326-1409
E-mail : [email protected]
นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง
Tel : 0-5595-1095
E-mail : [email protected]
นายวินิจ วงศ์วโรฬาร
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
Tel : 0-5322-3200
E-mail : [email protected]

 

ปรับปรุงล่าสุด 31 พฤษภาคม 2565