นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
ทำการแทนผู้อำนวยการ
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
นายสมพร ศรีเมือง
รองผู้อำนวยการ
นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายชัยณรงค์ เปาอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายพีระ ไชยรุตม์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
นายสมชาติ อ้อนอุบล
รักษาการ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
นางสินีนาถ ไคลมี
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
นายณรงค์ วงศ์เณร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
นายชวลิต ขาวปลอด
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้
นายเทอดไชย ระลึกมูล
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
นายชัยพฤษ์ อ่อนอิ่ม
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นายวินิจ วงศ์วโรฬาร
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวนงลักษณ์ ศรีนิล
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายธีระ เพลินสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
นายแดนณรงค์ ทองอันตัง
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง
นางสาวหวานใจ ธรรมจิตรสกุล
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางกัญญา ศรีฟ้า
นักวิชาการ 8 (ด้านกิจการโคนม)
นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
นายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ
นางสมใจ กรองไผ่กลาง
นักวิชาการ 8 (ด้านอุตสาหกรรม)
นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

 

ปรับปรุงล่าสุด 01 ตุลาคม 2563