ประธานอนุกรรมการ

ประธานอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.

อนุกรรมการ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม กรมปศุสัตว์
ประธานชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.