ประธานอนุกรรมการ

นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการ

-ว่าง-
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายวิเชียร ผลวัฒนสุข
ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
นายสุรักษ์ นามตะ
ประธานชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
ทำการแทนผู้อำนวยการ

ปรับปรุงล่าสุด 1 ตุลาคม 2563