วิสัยทัศน์ : นมแห่งชาติภายในปี 2564 (Being ‘National Milk by 2021)

วิเคราะห์วิสัยทัศน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สืบทอดองค์ความรู้และสร้างความสุขแก่เกษตรกรโคนมไทยให้ดำรงอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสรรค์สร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้เป็นแบรนด์ที่หนึ่งในใจที่คนไทยเพื่อส่งมอบคุณค่าให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 100% ของเกษตรกรไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

มีตัวชี้วัด 4  ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ

 1. Growth: การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรของอ.ส.ค.

ตัวชี้วัด Growth: รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็น 12,783 ล้านบาท จากน้ำนมดิบที่ผลิตโดยเกษตรกรโคนมไทย  100 %

 1. Sustainability: แบรนด์ ไทย – เดนมาร์ค ก้าวสู่แบรนด์อันดับที่ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย Top of Mind Brand ของผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่คนไทย จากฟาร์มไทย ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมโคนมไทยระดับสากล แบรนด์เดียวที่คนไทยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมไทยส่งผลกระทบในการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทย

ตัวชี้วัด Sustainability:  Top of Mind Brand  ระดับ brand perceived > 17.85 % สำรวจโดยบริษัท Brandage

 1. Learning: ความสำเร็จในการส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้อุตสาหกรรมโคนมครบวงจร เกษตรกรเกิดการพัฒนา คนไทยเกิดความรัก ความหวงแหน ความมีส่วนร่วม ในการดำรงไว้ซึ่งอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรด้วยเกษตรกรไทย ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป

ตัวชี้วัด Learning: เป็นแหล่งเรียนรู้และที่พึ่งทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรสำหรับ เกษตรกรโคนมไทยและคนไทยทั้งประเทศ

 1. Performance: มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล และก้าวสู่การเป็น รัฐวิสาหกิจระดับ B

ตัวชี้วัด Performance: การผ่านเกณฑ์รัฐวิสาหกิจระดับ B ขึ้นไป 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม
 3. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม
 4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

งค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

เพื่อสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย

 1. รู้และรับผิดชอบ
 2. ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า
 3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 4. เน้นเรื่องธรรมาภิบาล
ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2562