แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560-2564 ฉบับทบทวน ปี 2561 และ แผนปฏิบัติการฯ ปี 2561

แผนพัฒนาดิจิตัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (11/10/2560)

แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ อ.ส.ค.ประจําปี 2560 (21/10/2559)

แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.ประจําปี 2560-2564 และนโยบาย ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (21/10/2559)**

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาและวางแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ 10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 มุมมองคือ

1. มุมมองด้านการเงิน ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ

1.1 เติบโตอย่างมั่นคง

1.2 ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ

2.1 ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.2 สร้างความมั่นคงในอาชีพ

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ

3.1 สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์/บริการ

3.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

3.3 เพิ่มผลิตภาพการผลิต

3.4 บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

4. มุมมองด้านคนและความรู้ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ

4.1 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร

4.2 เสริมสร้างความผูกพันองค์กร

แผนวิสาหกิจฉบับปี 2560-2564

ที่มา: แผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. ประจำปี 2560-2564 ณ ปีงบประมาณ 2560