ประธานอนุกรรมการ

นายวิทวัส ชัยปาณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการ

ธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์
นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์
รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

เลขานุการ

-ว่าง-

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายพีระ ไชยรุตม์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

ปรับปรุงล่าสุด 08 ตุลาคม 2563