เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงค์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค เดินสายมอบนโยบาย รวมทั้งถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมรับนโยบายอย่างพร้อมเพรียง

ผอ.อ.ส.ค เดินสายมอบนโยบาย

และยังได้เยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างที่ใช้อาหาร TMR พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหาร TMR ของสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก โดยมี นายสันติภาพ ลิมปะพันธุ์ ให้การต้อนรับและนำชม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดขยายผลต่อไป

เยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างที่ใช้อาหาร TMR