ช่วงบ่ายวันที่ 3 เมษายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่ง ได้รับเชิญจากประธาน สหกรณ์ฯ ( นายเชวงยศ สงวนวงศ์วิจิตร ) พร้อมนำชมโรงงานนม UHT และ นำเสนอ แผนงานการพัฒนาโรงงานแปรรูปนมผง ซึ่งคาดว่า จะสามารถ ดำเนินการ แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561
จากนั้น ชมฟาร่มเกษตรกร ที่เป็น Smart Farmer ชื่อ สิริรัตน์ฟาร์ม ได้ใช้เทคโนโลยี่ ร่วมกับการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ผสมเทียมโคนม และเกษตรแปลงใหญ่ แล้วเได้ยี่ยมชมโครงการโคทดแทน ของสหกรณ์ฯด้วย