ช่วงสายของวันที่ 11 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ให้เกียรติต้อนรับ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุโขทัย (นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ และ นายศรัทธา คชพลายุกต์ ) เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน นมไทย-เดนมาร์ค ซึ่งก่อตั้งและดำเนินการโดย พนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จากนั้นได้เยี่ยมชม โรงงานนมสุโขทัย ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์นม UHT ไทย – เดนมาร์ค ณ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย