ช่วงเช้าวันที่ 27 เมษายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะสายงานหลักด้านการตลาดและะการขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มสายงานการตลาดและการขาย ให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจและกลยุทธ์องค์กรไปสู่ความสำเร็จ มุ่งเน้นเป้าหมายสู่ “นมแห่งชาติ” ภายในปี 2564 โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานสายการตลาดและการขาย เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 27-28 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้
วันที่ 27 เม.ย. 61 ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ บรรยายเรื่อง Branding and Brand Communication/Product Innovation
วันที่ 28 เม.ย. 61 อาจารย์ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล บรรยายเรื่อง Marketing 4.0 : Growth Strategy/Distribution Channel Strategy
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี