วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับ อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565” โดยมี นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค., นายเทอดไชย ระลึกมูล แลนายพีระ ไชยรุตม์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ และนายยงจิรายุ อุปเสน วิทยากรหลักและคณะทีมงานให้ความรู้ในเรื่องขององค์กรคุณธรรม ทั้งทางทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมให้ทุกฝ่าย/สำนัก มีทัศนคติ วิธีคิดและการประพฤติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีและยึดมั่นหลักคุณธรรมเป็นฐานรากในการดาเนินชีวิตเป็นต้นแบบคุณธรรมตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” อยู่ร่วมกับองค์กรและสังคมรอบข้างด้วยความดี เพื่อความดี ด้วยโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”
2.ทุกฝ่าย/สำนักงาน อ.ส.ค. ร้อยละ 70 มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส มีความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อองค์กร

  1. เพื่อยกระดับ อ.ส.ค. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและโปร่งใส ตลอดจนเกิดการบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย/สำนักงาน ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษามาตรฐานระดับคะแนน ITA ระดับคะแนน AA ในปี 2565
  2. เพื่อยกระดับ อ.ส.ค. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด
  3. เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนองค์กรต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสอยู่ในเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
    โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผ่าน ระบบ Video Conference และCiso Webex กับ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ และสำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค