เช้าวันที่ 1 มีนาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค มอบหมายให้ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดอบรม โครงการการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “HR for Non HR” โดยมีผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส Sustainable Development Office กลุ่มเซ็นทรัล เป็นวิทยากร เพื่อกำหนดรูปแบบและแผนงานการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายให้เกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล ณ โรงแรมเซอร์เจมส์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี