วันที่ 26 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง “การจัดการฟาร์มโคนมเพื่อยกระดับสู่ฟาร์มมาตรฐาน” ประจำปี 2560
โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ภาคใต้ สหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่ เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คบ้านเนินดินแดง จำกัด จ. ประจวบคีรีขันธ์