วันที่ 8-9 เมษายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ “การส่งเสริมและสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรของ อ.ส.ค.” (DPO SMARTG) ประจำปี 2564 (ระดับผู้บริหาร รุ่นที่2) โดยมี ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและบริหารการเปลี่ยนแปลง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อ.เกษมสันต์ สารภี วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ และผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน37.5°C / ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา