วันที่ 2 เมษายน 2561 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) จัดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” ประจำปี2561 โดยมีนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค.เข้าร่วม โดยมีการจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” และกิจกรรมดื่มนมร่วมสาบานต่อต้านคอรัปชั่น ฯ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. มีจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จัดขึ้น ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี