รร.เตรียมอุดม 17.06.59

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น.–15.00 น. น้อง ๆ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และผู้ปกครองจาก “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” จำนวน 890 ท่าน ได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค       อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในรูปแบบของฐานการเรียนรู้ ซึ่งทางฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ได้เปิดให้บริการในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มายาวนานกว่า 9 ปี

โดยแบ่งเป็น 6 ฐานย่อย อาทิ ศึกษาประวัติของฟาร์มโคนม รีดนมจากแม่โค ป้อนนมให้ลูกโค การทำโยเกิร์ตไว้บริโภคในครัวเรือน การทำปุ๋ยจากน้ำนมสดเสื่อมสภาพ เป็นต้น ซึ่งน้อง ๆ สนุกสนาน และได้ความรู้กลับไป