บ่ายวันที่ 27 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบหมายให้นายเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน เป็นเกียรติในการให้สัมภาษณ์รายการ “ เรื่องเล่าชาวบ้าน” ทางช่อง 5 ถึงประวัติความเป็นมาของ อ.ส.ค.การดำเนินงานในส่วนการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงโคนมเพื่อประกอบอาชีพ พร้อมทั้งยังกล่าวถึงการที่ อ.ส.ค. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ในปี 2560 นี้ด้วย ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5