เนื้อหาอื่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการผลิตสารคดีสั้น 1 นาทีเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ...
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดนราธิวาส เทอม2/2559 โดยคุณอุทัย วงศ์เรืองแสง
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภายใต้การส่งเสริมของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์รีดนมและห้องปฏิบัติงานสัตวแพทย์ บริเวณแผนกฟาร์มอินทรีย์ ขนาด ๒๐...