Download (PDF, 2.52MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาขยายถนนและจัดทำรั้วกั้นบริเวณบ่อเลี้ยงปลา ประกาศเลขที่ 064/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160/1 หมู่...
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 12x250 cc. จำนวน 4,200,000 ใบ โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาซื้อวิตามิน E50%จำนวน 400 กิโลกรัม เลขที่ประกาศ 14/2561