Download (PDF, 171KB)

เนื้อหาอื่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการผลิตสารคดีสั้น 1 นาทีเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ...
สอบราคาซื้อกำมะถัน จำนวน 14,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 065/2560
ราคากลางซ่อมเครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อ 2
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ