Download (PDF, 3.53MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปั๊มลม Oil Free ขนาด Motor ไม่น้อยกว่า 75 kW พร้อมอุปกรณ์แ...
ประมูลราคาขายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 47 รายการ
ราคากลางค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร และค่าขนส่งประจำเดือนสิงหาคม 2560
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 36x200 Slim(นมไทย-เดนมาร์ค) ประกาศเลขที่ 104/2560