Download (PDF, 2.26MB)

เนื้อหาอื่น

จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2...
ซื้อน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมชั้นเลิศจากต่างประเทศ จำนวน 120 หลอด โดยวิธีพิเศษ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโซดาไฟน้ำขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 60,000 กิโลกรัม
จ้างเหมาเทพื้นลานจอดรถ ด้านหลังออฟฟิศใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง