Download (PDF, 9.25MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (Rack 4 ชั้น) จำนวน 1,840 ช่อง พร้อมติดตั้ง ณ องค์กา...
ประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 19,200 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาแรงงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. และไม่จำกัดวุฒิ ณ แผนกวินัยและสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ตามภาคกิจ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 21 คน