Download (PDF, 588KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกระสอบโพลีบรรจุอาหารสัตว์ จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่ 073/2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 19,200 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 100/2560
ราคากลาง ค่าอะไหล่ ค่าวัสดุ และค่าแรง service ปั๊มลม ก.ค.-ก.ย.60
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน แผนกอาหารโคนม และโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ...