Download (PDF, 2.3MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงใหม่และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ ประกาศเลขที่ 019/2560
การซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อแมกนีเซียมซัลเฟต จำนวน 15,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 090/2560
ซื้อชุดวิเคราะห์ Gas Production จำนวน 1 ชุด ณ ฝ่ายวิจัยและการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง