Download (PDF, 2.5MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทอม2/2559 โดยคุณจุมพล สุวรรณมณี
สอบราคาซื้อโคบอลท์ซัลเฟต จำนวน 800 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 093/2560
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 48x125cc.Slim(นมไทย-เดนมาร์ค)ประกาศเลขที่ 106/2560
ราคากลาง ค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนฟลูออไรส์ กับสหกรณ์โคนมพัทลุง