Download (PDF, 469KB)

เนื้อหาอื่น

เช่าใช้บริการพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค. ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคากล่องบรรจุนมUHT 36x200cc.(โรงเรียน) ประกาศเลขที่118/2559
ประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 15,200 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 054/2560
ราคากลาง ค่าจ้างเหมาขนส่งนมให้ บ.ยกถาวร ฯ เดือนเม.ย.-ก.ย.60