article_20131216152344_Page_01รายละเอียด

 

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจัดซื้อไม้พาเลท จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว
จ้างก่อสร้างรั้วคาวบอยทางเข้านิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมสาย 1 พร้อมประตูที่เป็นทางผ่านเข้าออก จำนวน 4 ป...
ซื้ออาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดเม็ดและชนิดผง จำนวน 6 รายการ ให้กับสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเห...
ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดฯ วุฒิ ปวส. จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ ต.ค.60-ก.ย.61