1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างคลังสนิ ค้า ขนาดพนื้ ที่ไม่ต่ากว่า 800 ตารางเมตร ณ องค์การส่งเสริมกจิ การ
โคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 344 หมู่ 15 ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,096,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างคลังสินค้า ขนาดพื้นที่ไม่ต่ากว่า 800 ตารางเมตร
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 26 กันยายน 2556 เป็นเงิน 5,096,000.-บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 แบบ ปร.5 (ตามแนบ)
5.2 แบบ ปร.4 (ตามแนบ)
5.3 ………………………….
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายชวลิต ขาวปลอด
6.2 นายพัลลภ แพทอง
6.3 นายประทีป สุวรรณไพรัช

 

รายละเอียด

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดปัตตานี เทอม2/2559 โดย สหกรณ์โคนมฯ อ่าวน้อย
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1...
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 3,300,000 ใบ ด้ว...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อส...