Download (PDF, 144KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อ Farm cooling tank (ฟาร์มคูลลิ่ง แทงค์) จำนวน 1 ชุด
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อแทงค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร พร้อมอุป...
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม ขนาด 36x๒0๐ cc. (นมไทย- เดนมาร์ค) Slim สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนว...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำสะอาด Reverse Osmosis ประกาศเลขที่ 003/2560