Download (PDF, 135KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมากำจัดปลวกอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน ประจำปี 2560
ยกเลิกประกวดราคาซื้อฟิล์มบรรจุนมพาสฯ (นมโรงเรียน/ไทย-เดนมาร์ค) ประกาศเลขที่ 123/2559
จัดซื้อรถต่อพวงจ่ายอาหาร TMR ขนาด 4.5 คิว จำนวน 1 คัน
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง