Download (PDF, 441KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฎิบัติการ ประกาศเลขที่ 021/2560
ราคากลาง ค่าอะไหล่ service เครื่องบรรจุ L1-6 UHT. Past เครื่องติดหลอดและ Shrink ม.ค.-มี.ค.60.
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 12x250 cc. จำนวน 4,200,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ...