Download (PDF, 466KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนมUHTขนาด390 มม.ชนิดพิมพ์Barcode ประกาศที่ 128/2559
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1...
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ณ สำน...
จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ซ่อมเครื่องทำความเย็นบ่อน้ำเย็น VILTER