เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาแรงงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จำนวน 1 คน โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาขยายถนนและจัดทำรั้วกั้นบริเวณบ่อเลี้ยงปลา ประกาศเลขที่ 064/2560
ยกเลิกสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า(Warehouse)ประกาศเลขที่078/2560
สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ประกาศเลขที่ 126/2560