Download (PDF, 136KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนมUHTขนาด 36x250cc.(นมไทย-เดนมาร์ค)อัตโนมัติ จำนวน 280,000 ใบ
จ้างพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมของ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีพิเศษ
ราคากลางโครงการจัดทำสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการขาย โครงการกองโชว์/ชั้นโชว์ ณ จุดขาย ให้กับตัวแทนจำหน่ายนม...
ซื้ออะไหล่สำรองเครื่องบรรจุนม และเครื่องบรรจุหีบห่อ Down Stream