เนื้อหาอื่น

ก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ 20 ตัว ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 40 เมต...
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทอม2/2559 โดยคุณจุมพล สุวรรณมณี
ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160/1 หมู่...
ซื้ออะไหล่สำรองเครื่อง Stork จำนวน 1 หน่วย