Download (PDF, 497KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อบ่อน้ำเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำห...
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 36x200 Slim(นมไทย-เดนมาร์ค) ประกาศเลขที่ 107/2560
ซื้อจ้างควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะ บริเวณโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง คลัง สภก.1 คลัง สภก.2