Download (PDF, 411KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อแท้งค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกขนาดบรรจุ35 จำนวน 77,000 กิโลกรม ประกาศเลขที่ 119/2560
การประกวดราคาด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางขึ้นแผน...