Download (PDF, 436KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อวิตามินE 50% จำนวน 300 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 066/2560
สอบราคาซื้อกรดไนตริกความเข้มข้น68% ขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 049/2560
รายชื่่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างกำจัดปลวกอาคารสำนักงานและบ้านพัก ประกาศเลขที่ 081/2560
จ้างแรงงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1 คน เพื่อปฎิบัติ ณ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุแ...