Download (PDF, 426KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวัตถุดิบแร่ธาตุ พรีมิกซ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เลขที่ประกาศ 005/2560
ราคากลาง กาวติดหลอด L1-L5 จำนวน 120 ถุง เดือน ก.ค.-ก.ย.
สอบราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด50 หลอด/ชุด จำนวน 300,000 ชุด ประกาศเลขที่112/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง