Download (PDF, 2.23MB)

เนื้อหาอื่น

เช่าใช้บริการพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค. ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้ MDB พร้อมสายไฟที่รองรับหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KV และ...
จัดหาเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคกลาง
ราคากลางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่นมไทย-เดนมาร์คคิดดีและของที่ระลึก