Download (PDF, 468KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทอม2/2559 โดย หจก.วิบูลย์พงษ์
การซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
ประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 19,200 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับพร้อมเครื่องเสียงงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 25...