Download (PDF, 278KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 450,000 ชุด เลขที่ 150/2559
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมระหว่างภาค ตั้งแต่ มิถุนายน - กันยายน 2560