Download (PDF, 421KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Vi...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
การซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
จ้างพิมพ์วารสารโคนม ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 จำนวน 3,700 เล่ม