Download (PDF, 2.76MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกระสอบโพลีบรรจุอาหารสัตว์ จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่ 073/2560
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
ยกเลิกประกวดราคาซื้อฟิล์มบรรจุนมพาสฯ (นมโรงเรียน/ไทย-เดนมาร์ค) ประกาศเลขที่ 123/2559
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงทาสีและทำความสะอาดกระจกอาคารรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง