Download (PDF, 2.76MB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาแรงงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จำนวน 1 คน โดยวิธีพิเศษ
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามกรอบ SEPA โดยวิธีตกลง
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
ราคากลางค่า น้ำมันเตา A600 จำนวน 135000 ลิตร และค่าขนส่ง มิ.ย.-ก.ย.