Download (PDF, 1.47MB)

Download (DOCX, 39KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อหลอดดูดนมUHTชนิด 12 หลอด/ชุด จำนวน 3,900,000 ชุด เลขที่ 148/2559
ประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 24,000 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 147/2559
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และคำนวณต้นทุนมาตรฐานของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160/1 หมู่ 1 ตำบลมิต...