Download (PDF, 414KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (Rack 4 ชั้น) จำนวน 1,840 ช่อง พร้อมติดตั้ง ณ องค์กา...
เช่าใช้บริการพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค. ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 36x250 cc.(นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 280,000 ใบ
ราคากลาง ค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร และค่าขนส่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2560