Download (PDF, 414KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนม UHT48x125cc.slim (นมไทย-เดนมาร์ค)ประกาศที่ 116/2559
จ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคารสำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก โ...
จ้างเหมาพนักงานคุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา และคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา เพ...
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้น้ำฝนเทียมแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...