Download (PDF, 328KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อเครื่องพันพาเลท จำนวน 1 ชุด
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตบริเวณนิทรรศการ อ.ส.ค. และเส้นทางรับเสด็จฯ โดยวิธีพิเศษ
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม ณ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (โรงงานผ...