Download (PDF, 387KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร ประกาศเลขที่ 014/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บอาหารอินทรีย์ เลขที่ 024/2560
ราคากลางค่าจ้างเหมาขนส่งนม เทอม 1-2560 โดย คุณปิยะรัตน์ มัธยัสถ์ถาวร
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จ...