Download (PDF, 2.1MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาเช่าใช้บริการ Cloud SaaS จำนวน 750 สิทธิ์ เลขที่ประกาศ 056/2560
ราคากลางโครงการจัดทำสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการขาย โครงการกองโชว์/ชั้นโชว์ ณ จุดขาย ให้กับตัวแทนจำหน่ายนม...
ราคากลางค่ากระดาษบรรจุนม 200 ซีซี จำนวน 21000000 แพค ก.ค.-ก.ย.60
จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานแผนกออกแบบก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุและบริการ จำนวน 1 อัตรา